Konstruktionsritningar

Konstruktionsritningar 
Tekniska handlingar & beskrivningar


Vad är konstruktionsritningar?

Konstruktionshandlingar, även förkortat K-ritningar, beskriver hur byggnadens stomme är utförd ända ner på detaljnivå där till och med skruvar beskrivs med storlek och kvalité. Alltså ritningar som visar hur huset är byggt.


Konstruktionshandlingar krävs alltid innan startbesked lämnas av kommunen vid en bygglovsansökan eller bygganmälan (undantag kan finnas för vissa enkla åtgärder). Priset för konstruktionshandlingar är högre än för bygglovsritningar, vilket beror på att dessa ritningar kräver mer arbetstimmar och är mer komplexa.


Jag är utbildad byggingenjör med gedigen erfarenhet inom konstruktion och  jag hjälper gärna till att ta fram anpassade konstruktionshandlingar till just ert byggprojekt.


Jag rekommenderar alltid att börja med att ta fram bygglovsritningar och ansöka om bygglov innan man påbörjar arbetet med k-ritningar. Detta eftersom det under bygglovsprocessen kan innebära att bygglovsritningarna behöver justeras och, i värsta fall, till och med att bygglov inte går att bevilja. Om konstruktionshandlingarna redan är framtagna då så kan det innebära kostsamma revideringar alternativt att du har lagt pengar på k-ritningar som inte kommer att användas.

Vad är främsta fördelen med gedigna konstruktionshandlingar?

Motiven för att låta en erfaren och engagerad byggkonsult ta fram konstruktionshandlingar kan vara många men här kommer några skäl:


  • Konstruktionhandlingar krävs vid det tekniska samrådet för att visa att gällande krav och regler uppfylls. Gedigna handlingar innebär en smidigare process.
  • Omfattande och tydliga konstruktionshandlingar kan utgöra underlag för offerter från byggare. 
  • K-ritningar optimerar dimensioner och kvalitet på bärverk i projektet.
  • Genomtänkte och beräknade konstruktionshandlingar  innan bygget börjar brukar resulterar i ett effektivt bygge med bra slutresultat.

  • Färre detaljer måste lösas på plats och i normala fall sparas mer än kostnaden för konstruktionshandlingarna in under byggtiden.

Konstruktionsdokumentation

Enligt Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:10) om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder),EKS, Avd. A, 29 § ska en byggnads bärande konstruktion beskrivas i ett särskillt dokument (konstruktionsdokumentation). Beskrivningen ska redovisa förutsättningarna för dimensioneringen och utförandet av såvälöverbyggnaden som geokonstruktionen. Den ska även beskriva den bärande konstruktionens verkningssätt, val av exponeringsklasser samt val av korrosivitetsklasser. Dessutom ska beskrivningen innehålla uppgifter och vilket gällande regelverk som har tillämpats. Huvudsyftet med konstruktionsdokumentationen är att den skavara till nytta i förvaltningsskedet. Den ska beskriva hur den färdiga byggnaden uppfyller kraven i EKS och ska finnas klar innan byggnaden tas i bruk men lämpligen tas åtminstonde delar av den fram redan till det tekniska samrådet för att underlätta byggnadsnämndens beslut om startbesked.


Kravet på konstruktionsdokumentation gäller inte för byggnader som är högst 50 kvm och är avsedda för människor att vistas i tillfälligt.


Behöver ni hjälp att ta fram en konstruktionsdokumentation? J.Lindberg Byggkonsult & Kontrollansvarig AB hjälper er gärna med att ta fram en konstruktionsdokumentation i just ert projekt.

Vilka krav finns det på konstruktionshandlingar?

Konstruktionshandlingarna ska vara upprättade enligt Boverkets konstruktionsregler, EKS, och eurokoderna. En nybyggnation, tillbyggnation och ombyggnation ska uppfylla de tekniska egenskapskraven som finns i 8 kap. 4 § Plan- & bygglagen. Ett av egenskapskraven är bärförmåga, stadga och beständighet och här kommer konstruktionshandlingarna in för att visa att dessa krav uppfylls.


K-ritningarna ska vara utförda och hållfastheten dimensionerad på sådant sätt att byggnadsverket under byggtiden eller byggnadens livslängd inte rasar, får större deformationer eller skador på andra byggnadsdelar, fast inredning eller installationer.


Grunden i att ta fram konstruktionshandlingar är att börja med konstruktionsberäkningar. Vid konstruktionsberäkningar beräknas byggnadens hållfasthet med faktorer såsom snölast, egentygnd, vindlast samt nyttig last (t.ex. mänskliga faktorer). Med hjälp av konstruktionsberäkningar görs val av dimensioner på t.ex. avväxlingar, balkar och pelare. Allt för att få en stark och beständig konstruktion som uppfyller lagar och regler så att du som ägare kan sova gott om nätterna.

Vad brukar k-ritningar omfatta?

Varje projekt är unikt och vilka ritningar som krävs i respektive projekt varierar därför. Men för att ge ett exempel på vad konstruktionshandlingar för nybyggnation av en villa kan innehålla kommer här ett exempel:  


  • Grundplan med grundbalkar och armering.
  • Stomplan med bärande väggar, pelare och balkar.
  • Bjälklagsplan med avväxlingar och kortlingar.
  • Takplan med bärande väggar, takbalkar, takstolar och avväxlingar.
  • Konstruktionsdetaljer (t.ex. grunddetaljer, väggdetaljer, bjälklagsdetaljer, takdetaljer och infästningsdetaljer).Oavsett om ni ska bygga nytt, bygga till eller göra avvxälingar i bärande konstruktioner så kan vi på J.Lindberg Byggkonsult & Kontrollansvarig AB hjälpa er.
Vi tar fram alla k-ritningar, tekniska beskrivningar och underlag som ni behöver. Ta kontakt med oss redan idag så påbörjar vi resan mot en färdig byggnad.Övriga tekniska handlingar

Behöver ni hjälp med några andra handlingar är just bygglovsritningar eller konstruktionshandlingar? Vi på J.Lindberg Byggkonsult & kontrollansvarig AB kan även hjälpa er med andra tekniska handlingar om kommunen kravställer att ni behöver redovisa sådana.


Principritningar Värme & sanitet

Vi kan hjälpa till med enklare VS-ritningar för att redovisa hur vatten och avlopp är tänkt att dras både invändigt i byggnaden men även på fastigheten.


Principritningar Ventilation

Vi kan ta fram ritningar som redovisar hur ni tänkt med ventilationen i byggnaden och eventuell kanaldragning i byggnaden som visar att kraven på god luftkvalité och luftomsättning enligt Boverkets byggregler uppfylls.


Brandskyddsbeskrivning

Vid enklare byggnationer såsom småhus och komplementbyggnader kan vi hjälpa till att dimensionera brandskyddet med eventuella brandavskiljningar, utrymning med mera. Vi tar fram en brandskyddsbeskrivning som uppfyller kraven i Boverkets byggregler, 5 kap, som ni kan lämna till byggnadsnämnden som underlag till deras startbesked.


Utförda projekt

Här nedan följer några exempel på konstruktionshandlingar som är utförda i olika projekt.

Konstruktionsexempel grunddetalj
Konstruktionssektion gavel
Konstruktionsritning bottenbjälklag
Konstruktionssektion vägg och tak

"Söker ni en certifierad kontrollansvarig? Besök www.kontrollansvarigpbl.se för att läsa mer och få hjälp!"

"Behöver ni konstruktionshandlingar för er tillbyggnation, nybyggnation eller ombyggnation? Hör av er direkt så hjälper vi er snabbt och smidigt"

"Behöver du hjälp med ritningar eller skisser för ett framtida projekt? Tveka inte utan hör av er direkt så hjälper jag till"

Hitta mig

Address: Smörgatan 100, 412 76 Göteborg

Email: johan@kontrollansvarigpbl.se

Telefon: 076-834 79 96

Organisationsnummer: 559209-2281

Momsregistreringsnummer: SE559209228101

Copyright @ All Rights Reserved