Bygglovsritningar

Bygglovsritningar

Skisser & Bygglovsrådgivning

 


När behöver man söka bygglov?

Vid nästan alla nybyggnationer och tillbyggnader behövs det ansökas om bygglov hos byggnadsnämnden i din kommun. Det kan även behövas bygglov vid t.ex. anläggning av mur eller plank på tomten, ombyggnation, byte av kulör på byggnaden, byte av fasadbeklädnad samt byte av taktäckningsmaterial.


När man skickar in sin bygglovsansökan måste man även skicka med kompletta bygglovsritningar. Handlingarna ska vara fackmannamässigt utförda och visa byggnadens utseende, utformning och placering på tomten. Detta gäller oavsett om det är en fasadritning, planritning eller sektionsritning.


J.Lindberg Byggkonsult & Kontrollansvarig AB kan hjälpa er med alla ritningar ni kan tänkas behöva!

Detaljplanerat område eller utanför?

Att ha koll på om er fastighet ligger inom detaljplanerat område eller utanför har betydelse då detta avgör lite vad ni får eller kanske inte får bygga. 


Detaljplanerat område

När det finns en detaljplan så styr planbestämmelserna i detaljplanen vad man får göra, vart man får bygga samt exploateringsgrad av fastigheten.


Utanför detaljplanerat område

Här finns det egentligen inga speciella regler som säger vad man får eller inte får göra. Här blir det byggnadsnämnden som ska göra en bedömning utifrån områdets karaktär, lämplighet, eventuella naturvärden och skydd.

Attefallshus

Du som har ett en- eller tvåbostadshus får förutom en friggebod på maximalt 15 kvadratmeter, även uppföra ett attefallshus på maximalt 30 kvm (Efter 1 mars 2020). Innan byggnationen får påbörjas ska en anmälan göras till kommunen och ett startbesked ska beviljas.

För att få uppföra ett attefallshus på 30 kvm så måste attefallshuset sökas som ett komplementbostadshus. Komplementbostadshuset går att söka som antingen permanentboende eller fritidshus. Detta valet har stor betydelse då tillkommande krav skiljer sig. Söker man det som ett permanentbostadshus måste attefallshuset uppfylla kraven på tillgänglighet samt energikrav

(u-värden på byggnadsdelarna). Söker man istället som fritidshus utgår dessa krav. Något som är viktigt att tänka på är också att ett attefallshus som söks som komplementbostadshus kan medföra en lägenhetsavgift om ni har kommunalt VA.


Om attefallshuset söks som en gäststuga eller vanlig komplementbyggnad (t.ex. förråd) så får byggnaden istället maximalt vara 25 kvm.


Går ni i tankarna på att uppföra ett attefallshus men inte hittar något färdigproducerat hus som ni gillar? 

Ta kontakt med mig så tar vi fram ett personligt och unikt attefallshus helt enligt era önskemål och krav.

Vilka handlingar krävs normalt till en bygglovsansökan?

Exakt vilka handlingar som behövs kan variera från ärende till ärende och (tyvärr) också mellan kommun och kommun. Men generellt är det följande handlingar som krävs:


 • Planrtiningar i skala 1:100
 • Fasadritningar i skala 1:100 (Samtliga fasader)
 • Sektionsritningar i skala 1:100
 • Situationsplan (för redovisning av placering på tomten) oftast i skala 1:400.
 • Ansökningsblankett (finns på er kommuns hemsida eller så hämtar jag hem den).
 • Förslag till kontrollplan (I många ärenden krävs en certifierad kontrollansvarig och då bistår den kontrollansvariga med kontrollplan).

Bygglovsrådgivning

Har ni svårt att veta vad ni får göra på er fastighet eller vad detaljplanen bestämmer? Är ni på jakt efter en fastighet men funderar på vilka möjligheter som finns på en aktuell fastighet?

J.Lindberg Byggkonsult & Kontrollansvarig AB bistå med hjälp och rådgivning i just er fråga.

Här nedan följer några exempel på frågor där vi kan bistå med rådgivning.


 • Tolka bestämmelser i gällande detaljplan.
 • Granska en fastighets befintliga bebyggelsestatus jämfört med detaljplanen.
 • Tolka och förtydliga bedömningar från byggnadsnämden.
 • Bemöta eventuella tjänsteutlåtanden från byggnadsnämnden åt er som byggherre.
 • Ge tips och idéer för en smidigare bygglovsprocess.

 

Attefallstillbyggnad

Det krävs bygglov för att göra en tillbyggnad men en attefallstillbyggnad är undantagen från kravet på bygglov och istället krävs endast en anmälan. En attefallstillbyggnad får strida mot gällande detaljplan och byggas på såkallad prickad mark.
För att få göra en attefallstillbyggnad krävs dock att följande kriterier är uppfyllda:

 • den får endast byggas på ett befintligt en- eller tvåbostadshus.
 • en- eller tvåbostadshuset har inte byggts till med en attefallstillbyggnad tidigare.
 • den får inte vara högre än bostadshusets taknock.
 • den ska vara placerad minst 4,5 meter från tomtgräns (kan placeras närmare om grannen ger sitt medgivande skriftligt).
 • den får ha högst 15 kvm bruttoarea.
 • den får inte uppföras vid byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla.
 • att attefallstillbyggnaden inte kräver bygglov enligt den gällande detaljplanen (utökad bygglovsplikt)


Så om ni är intresserade av att bygga till men redan har använt all byggrätt som gällande detaljplan tillåter så kan attefallstillbyggnad vara ett bra alternativ för er. Oavsett om ni redan har idéer på en attefallstillbyggnad eller om ni vill att jag ska komma med förslag så tveka inte på att höra av er.Oavsett om det är bygglovsritningar, skisser, ritningar på attefallshus eller rådgivning ni behöver så finns vi här redo att hjälpa er att färverkliga just eran dröm.


Anlita J.Lindberg Byggkonsult & Kontrollansvarig AB redan idag!


Utförda projekt

Här nedan följer några exempel på ritningar som är utförda i olika projekt.

Fasadritningar nybyggnation
A-ritningar tillbyggnation
Uterum | Attefallstillbyggnad
Fasadritningar | Tvåbostadshus
Planritningar
Tillbyggnad uterum
Bygglovspliktig tillbyggnad
Planritningar | Tvåbostadshus

Personlig hjälp anpassad till just era önskemål

J.Lindberg Byggkonsult & Kontrollansvarig AB hjälper till i just ert projekt. 

Oavsett om det är ritningar, beräkningar, skisser eller rådgivning så kan vi hjälpa till.

Hör av er direkt så hjälper vi er att få en så smidig process som möjligt!

Hitta mig

Address: Smörgatan 100, 412 76 Göteborg

Email: johan@kontrollansvarigpbl.se

Telefon: 076-834 79 96

Organisationsnummer: 559209-2281

Momsregistreringsnummer: SE559209228101

Copyright @ All Rights Reserved